Inclusief sporten


Inclusief Sport en Bewegen steekt vooral in op het wegnemen van de financiële drempel voor volwassenen door het oprichten van een lokaal fonds. Tevens wordt met name geïnvesteerd om de 65+’ers aan het bewegen te krijgen en te houden.

Actie 1 Inventarisatie Beweegwens

Doelstelling
Alle 65+’ers moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan sport- en/of beweegactiviteiten.
Activiteit
Onder alle 65+’ers inventariseren welke beweegbehoefte er bestaat onder deze doelgroep. Er vinden al de nodige activiteiten plaats en de vraag is of er nog behoefte is aan meer/andere activiteiten voor deze doelgroep.
Betrokken partijen Vrijwilligers van diverse partijen en bijvoorbeeld dorpsbelangen
Evaluatie In december 2020 peilen of er voldoende behoefte is onder de doelgroep.

Actie 2 Beweegfonds volwassen


Doelstelling
De financiële drempel voor de 18+’ers, om deel te kunnen nemen aan sport- of beweegactiviteiten, wordt weggenomen.
ActiviteitEen lokaal fonds opzetten voor 18+’ers. Iedere volwassene die leeft op of onder het sociaal minimum kan een beroep op dit fonds doen. Het doel is om contributie en/of sportattributen te bekostigen die nodig zijn om aan te sluiten bij een vereniging. Structurele samenwerking van verenigingen en bedrijfsleven, om dit fonds te blijven vullen, is van belang.

Opstellen van criteria en voorwaarden, om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
Een campagne kan onderdeel zijn, om het onder de aandacht te brengen van de lokale gemeenschap.
Betrokken partijen Lokale sportverenigingen, met een werkgroep als afvaardiging. Coördinatie bij Sportbedrijf Drachten
EvaluatieIn december jaarlijks peilen of er voldoende energie is om het fonds te vullen, minimaal € 5.500
Minimaal 20 aanvragen per jaar.

Actie 3 Aangepast sporten

DoelstellingHet stimuleren en mogelijk maken van sport voor mensen met een beperking.
ActiviteitOrganisatie van de maand van het aangepast sporten 2020
Deelname provinciale campagne aangepast sporten 2021
Betrokken partijenDolfijn en andere verenigingen met specifiek aanbod Organisatie van European City of Sport
Sport Fryslân, provinciale werkgroep aangepast sporten
EvaluatieResultaat van maand van aangepast sporten (november 2020) evalueren en besluit nemen over mogelijk vervolg.
Effect van campagne (2021) meten en vervolg bepalen.