15 december 2020

Ondertekening Lokaal Sport- en Beweegakkoord Smallingerland

Ondertekening Lokaal Sport- en Beweegakkoord Smallingerland is de aftrap voor een leven lang sporten.

Op 12 november jl. tekenden 45 organisaties uit Smallingerland het lokale Sport- en Beweegakkoord. De afgelopen maanden hebben tientallen organisaties gezamenlijk gewerkt aan concrete plannen en doelstellingen om sport en bewegen in Smallingerland bereikbaar en aantrekkelijk te maken voor iedereen.

Maar liefst 45 partijen hebben hun handtekening onder dit akkoord gezet, zodat er een breed draagvlak is om dit akkoord tot een groot succes te maken.

De realisatie van het Lokale Sport- en Beweegakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 door het Rijk met vertegenwoordigers van sport, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties werd gesloten. Tijdens interactieve bijeenkomsten met verschillende sport- en beweegaanbieders, sociaal maatschappelijke partners en de gemeente Smallingerland zijn vier ambities voor het Lokale Sportakkoord geformuleerd.

Deze vier ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders en positieve sportcultuur.

Uit deze ambities zijn actiepunten omschreven die komende jaren, tot en met 2022, uitgevoerd gaan worden. Eén van de focuspunten is een doelstelling die gekoppeld is aan inclusief sporten. Hiervoor richt het Sport- en Beweegakkoord zich op de realisatie van een volwassenfonds waaruit 18+’ers de
mogelijkheid hebben om te gaan sporten als zij dat financieel niet zelf kunnen opbrengen. Een ander richtpunt is de koppeling tussen het onderwijs en sportverenigingen in de vorm van een
structureel naschools sportaanbod.

Ten slotte zal de beweegwens bij 65+’ers uit de gemeente
Smallingerland geïnventariseerd worden. Dit is een greep uit alle actiepunten die de Sport- en Beweegpartners de komende jaren gaan realiseren.
“Tegearre foar in sûne mienskip”

Een belangrijke factor voor de realisatie voor een succesvol Lokaal Sportakkoord is de samenwerking tussen de verschillende partijen. Door kracht, kennis en inzet met elkaar te
bundelen ontstaat een sportief, vitaal en gezond Smallingerland waar je met plezier kunt bewegen en sporten.